“Україна переступила хоча б на 1 сантиметр на вашу територію?” – Ада Роговцева емоційно звернулася до росіян

5903
Íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû, Ãåðîé Óêðàèíû Àäà Ðîãîâöåâà âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ñâîåé êíèãè «Ñâèäåòåëüñòâî î æèçíè» â êóëüòóðíî-õóäîæåñòâåííîì è ìóçåéíîì êîìïëåêñå "Ìûñòåöüêèé àðñåíàë" â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 31 ìàÿ 2013 ã. Â ýòîò äåíü â ðàìêàõ III Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êíèæíûé Àðñåíàë» Àäà Ðîãîâöåâà ïðåäñòàâèëà ñâîþ êíèãó «Ñâèäåòåëüñòâî î æèçíè» Ôîòî Åâãåíèÿ Ìàëîëåòêè / ÓÍÈÀÍ

Під час ефіру на телеканалі “ICTV” відома українська актриса Ада Роговцева розповіла, після якого запитання у росіян закінчуються всі аргументи.

“Коли з російського боку мої інтелігентні, дуже інтелектуальні, дуже такі продвинуті люди мені щось таке закидають, аргументують, що вони ніякого відношення не мають до тої війни, до того, що ми самі тут між собою чубимося, я їм тільки одне кажу. Скажіть мені, будь ласка, от Україна переступила хоча б на 1 сантиментр на вашу територію?”, – зазначила актриса.

А потім додала: “І далі розмови закінчуються, бо їм немає, що відповісти!”

Анастасія Сорока для Amazing Ukraine

Додавайте "Україна Неймовірна" у свої джерела Google Новини